Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez Administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

BUTDAM Arkadiusz Gawęda

ul. Widłaków 19

42-200 Częstochowa

NIP 9492071015

REGON: 243578558

sklep@butdam.pl

tel 695659345

Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma (MINISTER ROZWOJU).

2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze Internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2

 Dane osobowe

1. Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

         podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)

         przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),

         przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

3. Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

4. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

6. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

8. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie Danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

     Dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

     Dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych osobowych.

9. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

10. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie.

11. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

12. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana daneosobowew następujących celach:

Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością

zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w

ramachumowyzleceniaobejmującejformułęzakupową„KupzTwisto”iudostępnieniemtejformuły

zakupowejprzezSklepinternetowy,atakżeceluweryfikacjiprzezTwistoPolskaSp.zo.o.należytego

wykonaniatakichumówzlecenie(podstawaprawna:art.6ust.1lit.f)Rozporządzenia.)

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe

mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych

osobowych,którymimogąbyć:

1. INGBankŚląskiS.A.

2. TwistoPolskasp.zo.

14. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje wcelu zawarcia umowy zeSklepem

internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie

danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak

możliwościzawarciaumowy zeSklepeminternetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana

danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi)

nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w

związkumodelembiznesowymprowadzeniadziałalności przyjętymprzezSklepinternetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności

dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu

instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania

potwierdzeniajejdokonaniaprzezBanknarzeczSklepuinternetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego

wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów

płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu

umożliwieniarealizacjiumowyzawartejpomiędzySklepeminternetowymaBankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością

zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto

Polskasp.zo.o.wramachumowyzleceniaobejmującejformułęzakupową„KupzTwisto”iudostępnieniemtej

formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w

związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji

umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetow ymaTwistoPolskaSp.zo.o

Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)."

15. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka plików cookies.

 

Pliki cookies

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika), gdyż mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez zapamiętanie zalogowania, zapamiętanie zawartości Twojego koszyka, zapamiętanie Twoich preferencji wyświetlania strony, tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklepu, po to aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. Niektóre jednak informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W związku z naszą polityką butdam.sklep.pl stosuje dane zaszyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Współpracujemy jednak z zaufanymi partnerami i firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Do listy naszych zaufanych partnerów należy zaliczyć Google AdWords, Google Analytics, Facebook.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Możesz także skorzystać z ich umieszczenia na swoim urządzeniu, a po zakończeniu odwiedzin w butdam.sklep.pl możesz je skasować. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

“Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.”